Wiemy Czego Chcemy


Współpraca na rzecz lokalnych społeczności

A- A A+

Członków, współpracowników, pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych z Polski Południowej, z 4 województw: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i opolskiego, chcących skuteczniej realizować projekty partnerskie na rzecz lokalnych społeczności, zaprosimy:

1. Na 3 – dniowe warsztaty pt. „Innowacyjne metody planowania i realizowania działań na rzecz lokalnych społeczności”, prezentujące  innowacyjną  metodę analizy problemów (metodologię Procesu Strukturyzowanego Planowania Dialogu) i powiązaną z nią metodę dochodzenia od celów do rezultatów (Teoria Zmiany). Dodatkowo, przećwiczymy planowanie i opracowywanie projektów partnerskich w ramach logiki projektowej. Po ukończeniu udziału w warsztatach zainteresowane zespoły będą miały możliwość uzyskania mini-grantu na faktyczną realizację planowanego projektu (min. 3 grup lokalne).

Ramowy plan warsztatów jest dostępny TUTAJ.

Warsztaty te mają również na celu poznanie się ich uczestników, wymianę doświadczeń, nawiązanie partnerstw. Po tych 3-dniowych warsztatach, zespoły zainteresowane ubieganiem się o mini-grant na realizację konkretnego, lokalnego projektu społecznego, zaprosimy na…

2. Na 2-dniowy warsztat praktycznego opracowywania, budżetowania i realizowania partnerskich projektów lokalnych.

Plan warsztatów zostanie dostosowany do potrzeb członków zakwalifikowanych do 2 etapu zespołów.

Zespoły, których projekty zostaną najwyżej ocenione i wybrane do dofinansowania zaprosimy na…

3. Na spotkania doradcze, dedykowane  zespołom realizującym projekty lokalne, dla realizacji ich z sukcesem i z regułami sztuki.

Dodatkowo: dla wszystkich zainteresowanych, już z całej Polski, zaproponujemy 5 webinariów (szkoleń internetowych) i mnóstwo dodatkowych materiałów edukacyjnych – do wykorzystania w dowolnym czasie i miejscu (Pigułki Wiedzy).

 

Informacja o innowacyjnych metodach, prezentowanych podczas warsztatów:

* INFORMACJA O METODZIE - Proces Strukturyzowanego Projektowania Dialogu:

Warsztat poświęcony będzie analizie związanej z możliwościami i ograniczeniami w nawiązywaniu współpracy międzysektorowej (czyli pomiędzy różnymi rodzajami organizacji: pozarządowymi, samorządowymi, sektora przedsiębiorstw, nauki i innych) dla proponowania i realizowania rozwiązań  służących dobrostanowi lokalnej społeczności, a także budowaniu sieci współpracy w tym zakresie. Opieramy się na założeniu, że lokalne organizacje pozarządowe (np. stowarzyszenia, fundacje) jak i lokalne grupy nieformalne, mogą skuteczniej realizować swoje cele statutowe i skuteczniej działać na rzecz lokalnych społeczności dzięki współpracy z innymi organizacjami, instytucjami czy przedsiębiorcami. Taką współpracę trzeba rozwijać, wzmacniać – i promować.

Warsztat zostanie poprowadzony z wykorzystaniem innowacyjnej metodologii Procesu Strukturyzowanego Projektowania Dialogu (ang. Structured Dialogic Design Process; SDDP). Jest to metoda zupełnie nowa i nieznana jeszcze w Polsce; pierwsze warsztaty pilotażowe z zastosowaniem SDDP Fundacja FAIE testowała w 2016 r. (w ramach projektu „Łączymy pokolenia”; ASOS 2016).

 Metodologia SDDP wspiera demokratyczny i ustrukturyzowany, uporządkowany dialog pomiędzy zróżnicowanymi grupami interesariuszy (osób/organizacji/instytucj/przedsiębiorstw… zainteresowanych danym tematem). Jest to metoda szczególnie skuteczna dla rozwiązywania złożonych problemów. Pozwala na dotarcie
do źródeł problemów – co stanowi bazę dla zaproponowania dla nich skutecznych rozwiązań. Uczestnicy i uczestniczki warsztatu zyskają głębsze zrozumienie złożoności sytuacji oraz zrozumienie powiązań pomiędzy poszczególnymi, zgłaszanymi ideami oraz lepsze zrozumienia tego, jak „inni” mogą myśleć, czy postrzegać obecną sytuację, czy też jak wyobrażają sobie sytuację „idealną”; określą także wpływ poszczególnych elementów na siebie.

Na poziomie naukowym metoda ta wywodzi się z siedmiu praw cybernetyki. Była ona rygorystycznie walidowana w procesie analizy setek tematów i kontekstów w ciągu ostatnich 30 lat.

Pomysły wypracowane w trakcie warsztatu będą też stanowiły doskonałą – i niezbędną –  bazę pod opracowanie analizy potrzeb i zaproponowania dla ich zaspokojenia rozwiązań – w postaci przyszłych projektów realizowanych na rzecz lokalnych społeczności.

* INFORMACJA O METODZIE – TEORIA ZMIANY:

Teoria Zmiany to opowieść organizacji o tym, jak zmieni się świat dzięki temu, co organizacja robi.

Teoria Zmiany (TZ) jest „teorią”, opowieścią organizacji na temat tego, w jaki sposób zmienia ona świat wokół siebie. Wyjaśnia przekonania grupy ludzi tworzących organizację o tym, jaka zmiana nastąpi dzięki ich działaniom. Głównym efektem wypracowania Teorii Zmiany dla organizacji jest diagram obrazujący ścieżkę zmiany, zawierający:

  • Nazwany i opisany, zamierzony wpływ na świat i to, jakie zmiany zajdą w społecznościach, na rzecz których działa organizacja – nazywane rezultatami,
  • (Te) Rezultaty układają się w przyczynowo – skutkową ścieżkę zmiany. Większość rezultatów stanowi zarazem warunki wstępne. Warunki wstępne to zdarzenia niezbędne do osiągnięcia kolejnych rezultatów w dalszej części łańcucha.

Praca ludzi organizacji nad jej Teorią Zmiany wspomaga kreatywne myślenie, wzmacnia i precyzuje strategię działania organizacji, zwiększa ogólną skuteczność. Dostarcza również solidnych ram dla monitorowania i oceny działań oraz pomaga opisać wpływ, który organizacja wywiera na rzeczywistość – oraz wpływ, który organizacja ma nadzieję wywrzeć.

Teoria Zmiany (TZ) jest podstawą do budowania potencjału organizacji, jasnego określania i prezentowania jej celów, ewaluacji działań i wprowadzania zmian w organizacji. TZ jest punktem wyjścia dla stania się organizacją skoncentrowana na rezultatach. Praca w oparciu o nią stwarza miejsce na realizację inicjatyw wszystkich interesariuszy powiązanych z organizacją. Proces Teorii Zmiany jest partycypacyjny, rygorystyczny i wnikliwy, zapewnia ramy dla wiarygodnej i adekwatnej oceny działań. Jest to również doskonały sposób komunikowania innym, czym zajmuje się organizacja. I zapewnienia, że sami członkowie/pracownicy/współpracownicy/wolontariusze organizacji lepiej rozumieją to, co robią, i dlaczego.


Projekt współfinansowany ze środków Programu
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

Copyright © 2017. Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych.

All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.