Wiemy Czego Chcemy


Współpraca na rzecz lokalnych społeczności

A- A A+

Projekt "Wiemy, czego chcemy. Współpraca na rzecz lokalnych społeczności" jest po to, by zachęcić do współpracy i ułatwić współpracę organizacji i grup nieformalnych na rzecz społeczności lokalnych, na rzecz których działają. A także po to, aby ułatwić rozwój i profesjonalizację lokalnych organizacji pozarządowych – dzięki zaprezentowaniu i przećwiczeniu z ich ludźmi stosowania innowacyjnych metod mogących zwiększyć skuteczność ich pracy.

To już czwarta już odsłona projektów z cyklu "Wiemy, czego chcemy ". Edycja 2017 jest odpowiedzią na potrzebę poszerzenia wiedzy i umiejętności polskich organizacji pozarządowych w zakresie możliwości wykorzystania w pracy organizacji III sektora innowacyjnych metod analizy potrzeb i metod pracy oraz potrzeby budowania i rozwijania partnerstw,  a także aplikowania o dofinansowanie i realizacji projektów społecznych. Wszystko to dla bardziej skutecznego proponowania i realizowania rozwiązań problemów społeczności lokalnych, na rzecz których te organizacje działają.

Celem ogólnym projektu jest przyczynienie się do zwiększenia liczby inicjatyw obywatelskich realizowanych przez polskie organizacje pozarządowe poprzez wykorzystanie innowacyjnych metod analizy potrzeb społeczności i realizacji projektów społecznych w lokalnych społecznościach.

Członków, współpracowników, pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych z Polski Południowej, z 4 województw: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i opolskiego, chcących skuteczniej realizować projekty partnerskie na rzecz lokalnych społeczności, zaprosimy:

  1. Na 3 – dniowe warsztaty pt. „Innowacyjne metody planowania i realizowania działań na rzecz lokalnych społeczności”, prezentujące  innowacyjną  metodę analizy problemów (metodologię Procesu Strukturyzowanego Planowania Dialogu) i powiązaną z nią metodę dochodzenia od celów do rezultatów (Teoria Zmiany). Dodatkowo, przećwiczymy planowanie i opracowywanie projektów partnerskich w ramach logiki projektowej.

Warsztaty te mają również na celu poznanie się ich uczestników, wymianę doświadczeń, nawiązanie partnerstw. Po tych 3-dniowych warsztatach, zespoły zainteresowane ubieganiem się o mini-grant na realizację konkretnego, lokalnego projektu społecznego, zaprosimy na…

  1. Na 2-dniowy warsztat praktycznego opracowywania, budżetowania i realizowania partnerskich projektów lokalnych, zakończony możliwością uzyskania mini-grantu na faktyczną realizację planowanego projektu – dla min. 3 grup lokalnych.

Zespoły, których projekty zostaną najwyżej ocenione i wybrane do dofinansowania zaprosimy na…

  1. Na spotkania doradcze, dedykowane  zespołom realizującym projekty lokalne, dla realizacji ich z sukcesem i z regułami sztuki.

Dodatkowo: dla wszystkich zainteresowanych, już z całej Polski, zaproponujemy 5 webinariów (szkoleń internetowych) i mnóstwo dodatkowych materiałów edukacyjnych – do wykorzystania w dowolnym czasie i miejscu (Pigułki Wiedzy).

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Uczestnicy i uczestniczki otrzymają materiały szkoleniowe i poczęstunek w trakcie warsztatów/ doradztwa. Można również uzyskać zwrot kosztów dojazdu na warsztaty.

Trzy najlepsze (najwyżej ocenione) propozycje projektów lokalnych będą mieć do dyspozycji budżet po ok. 1.500,00 zł, na realizację ich pomysłów - oraz wsparcie doradcze przez cały okres realizacji ich projektów.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskichna lata 2014 - 2020,
konkurs FIO 2017,
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt jest realizowany w okresie 03 kwietnia – 31 grudnia 2017 r.

Zainteresowany/Zainteresowana? Zapraszamy do kontaktu!


Projekt współfinansowany ze środków Programu
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

Copyright © 2017. Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych.

All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.